VÒNG CẨM THẠCH

Liên hệ

Vòng cẩm thạch thiên nhiên

Được kiểm định bởi PNJ Lab

Mã số khai sanh: No:96514